WiFi6E คืออะไร

WiFi6E คืออะไร?

WiFi6E คือมาตรฐานสัญญาณไร้สายใหม่เพิ่มประสิทธิภาพจาก Wi-Fi6 เดิม โดย Wi-Fi6E มีความสามารถทุกอย่างที่ Wi-Fi6 นั้นมีเช่น WPA3,OFDM ,Target Wake Time ในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานั้น WiFi6E จะมีย่านความถี่ที่ 3 เพิ่มเข้ามาคือย่านความถี่ 6 GHz ซึ่งจากเดิมมีแค่ 2 ย่านความถี่คือ 2.4GHz และ 5GHz ซึ่งในวงการ Wi-Fi นั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปีเลยทีเดียว

จุดเด่นของ WiFi6E

  • มี Feature ทุกอย่างที่ Wi-Fi6 มี
  • รองรับ Capacity มากกว่าเดิมบนย่านความถี่ 6GHz
  • แต่ละ Channel มีความกว้างสูงสุด 160 MHz เพื่อรองรับ High-Def Video และ Virtual Reality
  • สัญญาณ Microwave ไม่สามารถรบกวนได้บนย่านความถี่ 6GHz

ในหลายประเทศเริ่มอนุญาตให้ใช้ WiFi6Eได้แล้วไม่ว่าจะเป็น อเมริกา,บราซิล,เกาหลีใต้ ส่วนในประเทศไทยในยังต้องรอทาง กสทช. อนุญาตอยู่ ซึ่งเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้รองรับ WiFi6E มากขึ้นก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายไร้สายเพิ่มมากขึ้นด้วย