VLAN (Virtual LAN) คืออะไร

VLAN (Virtual LAN) คืออะไร

VLAN (Virtual LAN) คือ เครือข่ายแบบลอจิคัล (Logical Network) ที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายแบบกายภาพ (Physical Network) โดย VLAN จะใช้หมายเลข VLAN (VLAN ID) เป็นตัวกำหนดขอบเขตของเครือข่าย อุปกรณ์ที่อยู่ภายใน VLAN เดียวกันจะสามารถสื่อสารกันได้ แต่ไม่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ที่อยู่นอก VLAN ได้

VLAN มีประโยชน์มากมาย เช่น

  • ช่วยลดปริมาณการจราจรเครือข่าย (Network Traffic) ที่ไม่จำเป็น เช่น การแพร่กระจายสัญญาณ Broadcast
  • เพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย
  • แบ่งแยกเครือข่ายตามการใช้งาน เช่น แยกเครือข่ายสำหรับแผนกต่างๆ ในองค์กร
  • เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย

ประเภทของ VLAN

VLAN แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • Static VLAN เป็นการกำหนด VLAN ID ให้อุปกรณ์แต่ละเครื่องโดยอัตโนมัติ มักใช้กับเครือข่ายขนาดเล็ก
  • Dynamic VLAN เป็นการกำหนด VLAN ID ให้อุปกรณ์โดยอัตโนมัติตามคุณสมบัติของอุปกรณ์ เช่น MAC Address มักใช้กับเครือข่ายขนาดใหญ่

การตั้งค่า VLAN

การตั้งค่า VLAN สามารถทำได้โดยอุปกรณ์สวิตช์ (Switch) โดยอุปกร

VLAN คืออะไรณ์สวิตช์รุ่นใหม่ๆ จะมีฟังก์ชัน VLAN ในตัวอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถตั้งค่า VLAN ได้ผ่านหน้าเว็บหรือยูทิลิตี้บนคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างการใช้งาน VLAN

ตัวอย่างการใช้งาน VLAN เช่น

  • องค์กรขนาดใหญ่อาจแบ่งเครือข่ายออกเป็น VLAN ตามแผนกต่างๆ เช่น แผนกขาย แผนกบัญชี แผนกไอที เป็นต้น
  • โรงแรมอาจแบ่งเครือข่ายออกเป็น VLAN ตามประเภทของแขก เช่น แขกทั่วไป แขกวีไอพี แขกวีไอพีวีไอพี เป็นต้น
  • สนามบินอาจแบ่งเครือข่ายออกเป็น VLAN ตามพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ผู้โดยสาร พื้นที่เจ้าหน้าที่ พื้นที่คลังสินค้า เป็นต้น
VLAN คืออะไร

ภาพการแบ่ง VLAN บน Switch

สรุป

VLAN เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากมาย ช่วยให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครือข่ายทุกขนาด